Motivation och hinder för studievistelse utomlands Enkät rörande svenska, finländska och norska studenter

I likhet med övriga Europa, är studerandemobiliteten en prioritet i de nordiska länderna.  I egenskap av deltagarland i Bolognaprocessen, har de tre länderna Sverige, Finland och Norge som mål att åtminstone 20% av de studerande skall genomföra en studievistelse utomlands.

 

Enkäten har till syfte att förstå varför vissa studenter en dag bestämmer sig för att studera utomlands ;

  • Vilka är dessa studenter ?
  • Vad motiverar dem ?
  • Vad skiljer dessa studenter från de som inte reser ut ?
  • Vilka är de faktorer som upplevs som hinder av de senare ?

 

I flertalet länder kan de studenter som vill resa ut bromsas av språkhinder och bristande ekonomiska möjligheter.  Detta är inte fallet för de studenter som kommer från de tre länder som berörs av enkäten. De utfrågade studenterna gav för övrigt inget skäl till att de valt att inte resa utomlands. De refererar till sina studier, svårigheten att välja en högskola eller att hitta en inkvartering, deras önskan att inte lämna sin familj eller sin flick- eller pojkvän, men i inget av fallen rör det sig om några större hinder. Tvärtom visar studien att de studenter som rest ut har åtnjutit stort stöd av sin omgivning.

 

Bland de hinder som studenterna refererar till finns bl a frågor som rör tillgodoräknande av akademiska poäng från utländska högskolor. Studenterna befarar att en studievistelse utomlands förlänger den totala längden av deras studier eller får dem att missa viktiga delar av studieprogrammet. Studier utomlands rankas dock i allmänhet högt såväl av utresande studenter som av de som valt att stanna i hemlandet.

 

Vikten av omgivningens uppmuntran bör betonas, såväl från högskolans sida som från lärare och ansvariga för internationella relationer. Brist på stöd från lärarnas håll kan utgöra en källa till oro för studenterna som kan befara att deras studievistelse riskerar att förlängas. Den typ av uppmuntran som främst räknas är den från tidigare studenter som varit utomlands och återvänt. Att understryka betydelsen av detta stöd är så mycket viktigare som dessa studenter  i flera fall beklagar att de inte i högre grad ombeds att dela med sig av sina erfarenheter från utlandet.

 

Dessa erfarenheter upplevs som särskilt värdefulla på det personliga och sociala planet; undervisningskvaliteten hamnar väsentligt längre ned på skalan. Dock anser en utlandsstudent av tre att han/hon uppnått en bättre kunskapsnivå än de som stannat i hemlandet.

 

Sammanfattningsvis ger enkäten vid handen att det följaktligen är nödvändigt att högskolorna uppmuntrar sina studenter att resa ut, bland annat genom att låta tidigare utlandsstuderande relatera sina erfarenheter. Man bör även lyfta fram vikten av utlandsstudier på det akademiska planet.

 

Läs hela enkäten (på engelska) : https://goo.gl/QDBXay

PDF : Living_and_learning

Rulla till toppen